2 DIAS TOUR – MIDI CAPADOCIA

GOREME - UCHISAR  - PASABAG  - CIUDAD SUBTERRANEA - AVANOS - CAVUSIN

2 DIAS TOUR – MINI CAPADOCIA

GOREME - CHIMENEAS DE HADAS - UCHISAR  - PASABAG - AVANOS - CAVUSIN

4 DIAS TOUR – SIETE IGLESIAS DE APOCALIPSIS

EFESO - ESMIRNA - PERGAMO - TIATIRA - SARDIS - FILADELFIA - LAODICEA

6 DIAS TOUR – ARTEMISA

ESTAMBUL (3) , KUSADASI (2) 

6 DIAS TOUR – GALENO

ESTAMBUL - EFESO - PAMUKKALE - PERGAMO

6 DIAS TOUR – ARINNA

  ESTAMBUL (3) , CAPADOCIA (2) 

8 DIAS TOUR – EXPRESO

ESTAMBUL (3) , KUSADASI (2) , CAPADOCIA (2)

10 DIAS TOUR – ADONIS

ESTAMBUL - CAPADOCIA - ANTALYA

11 DIAS TOUR – ASIA MENOR

ESTAMBUL (4) , CANAKKALE (1) , KUSADASI (3) , CAPADOCIA (2) 

12 DIAS TOUR – BELLEZA

ESTAMBUL (3) , CAPADOCIA (3) , KUSADASI (2) , PAMUKKALE (1) , ANTALYA

4 DIAS TOUR – ILIADA

ESTAMBUL - TROYA - PERGAMO - EFESO - PAMUKKALE