2 DIAS TOUR - MINI CAPADOCIA

GOREME - CHIMENEAS DE HADAS - UCHISAR  - PASABAG - AVANOS - CAVUSIN  

2 DIAS TOUR - MIDI CAPADOCIA

GOREME - UCHISAR  - PASABAG  - CIUDAD SUBTERRANEA - AVANOS - CAVUSIN

4 DIAS TOUR - SIETE IGLESIAS DE APOCALIPSIS

EFESO - ESMIRNA - PERGAMO - TIATIRA - SARDIS - FILADELFIA - LAODICEA

6 DIAS TOUR - ARTEMISA

ESTAMBUL (3) , KUSADASI (2) 

6 DIAS TOUR - GALENO

ESTAMBUL - EFESO - PAMUKKALE - PERGAMO

6 DIAS TOUR - ARINNA

  ESTAMBUL (3) , CAPADOCIA (2) 

8 DIAS TOUR - EXPRESO

ESTAMBUL (3) , KUSADASI (2) , CAPADOCIA (2)

4 DIAS TOUR - ILIADA

ESTAMBUL - TROYA - PERGAMO - EFESO - PAMUKKALE

8 DIAS TOUR - ODISEA

ESTAMBUL - TROYA - PERGAMO - EFESO - PAMUKKALE

12 DIAS TOUR - BELLEZA

ESTAMBUL (3) , CAPADOCIA (3) , KUSADASI (2) , PAMUKKALE (1) , ANTALYA (2)

10 DIAS TOUR - ADONIS

ESTAMBUL - CAPADOCIA - ANTALYA

11 DIAS TOUR - ASIA MENOR

ESTAMBUL (4) , CANAKKALE (1) , KUSADASI (3) , CAPADOCIA (2) 

12 DIAS TOUR - MAGICO

ESTAMBUL (3) , CAPADOCIA (2) , KUSADASI (4) , BODRUM (2)